UPUSTVO ZA PISANJE APSTRAKTA RADA

 

NASLOV TREBA DA UKAŽE NA GLAVNU TEMU ILI PORUKU RADA I DA BUDE KONCIZAN I PRECIZAN

 Prvi autor, drugi autor, treći autor

Fakultet

Univerzitet

 Mentor (ime prezime titula)

E-mail odgovornog autora

 Apstrakt

Apstrakt (do 250 riječi) treba da sadrži tri glavna dijela pisana bez podnaslova: cilj rada (pitanje ili problem koji se u radu istražuje), osnovni rezultati i kratki zaključci. Cilj rada treba da bude kratko napisan, osnovni rezultati jasni i precizni, a kratki zaključci treba da sadrže samo ključne rezultate. Apstrakt ne može da sadrži tabele, grafikone i slike, kao ni citiranje drugih autora i piše se u jednom pasusu. (Font: Times New Roman 10pt). Naslov i podaci o autorima trebaju biti napisani veličinom, fontom i poravnanjem kao što je u uputstvu prikazano. Sažetak mora biti napisan na jednom od jezika konstitutivnih naroda BiH i engleskom jeziku (odnosi se na domaće autore). Naslov rada, podaci o autorima i institucijama i apstrakt na engleskom jeziku (Abstract) prilažu se na posebnoj strani. Ispod apstrakta, autori treba da navedu 3 – 6 ključnih riječi na srpskom i engleskom jeziku.

Ključne riječi: prva, druga, treća, četvrta, peta.

 

Upustvo za pisanje sažetaka rada možete preuzeti  ovde

Sažetke radova  dostaviti (prijaviti) na e mail adrese:

PRIRODNE NAUKE: stes2018.nat@gmail.com
INŽENJERSTVO I TEHNOLOGIJA: stes2018.ingtech@gmail.com
MEDICINSKE NAUKE: stes2018.med@gmail.com
BIOTEHNIČKE-POLJOPRIVREDNE NAUKE: stes2018.bioagro@gmail.com
DRUŠTVENE NAUKE: stes2018.soc@gmail.com
HUMANISTIČKE NAUKE: stes2018.hum@gmail.com

NAPOMENA : Sažetak rada potrebno je dostaviti na odabranom jeziku ( srpskom, hrvatskom ili bošnjačkom) i engleskom jeziku, u jednom Word dokumentu.