UPUSTVO ZA PISANJE RADOVA

Na prvoj stranici treba navesti naslov rada, ime i prezime svakog autora, naziv fakulteta i univerziteta, ime, prezime i titulu mentora i e-mail adresu odgovornog autora, na sljedeći način:

 

         NASLOV TREBA DA UKAŽE NA GLAVNU TEMU ILI PORUKU RADA I DA BUDE KONCIZAN I PRECIZAN

     DO 100 KARAKTERA

 

Prvi autor, drugi autor, treći autor

Fakultet

Univerzitet

Mentor (ime prezime titula)

E-mail odgovornog autora

 

Apstrakt

 

Apstrakt (do 250 riječi) treba da sadrži tri glavna dijela pisana bez podnaslova: cilj rada (pitanje ili problem koji se u radu istražuje), osnovni rezultati i kratki zaključci. Cilj rada treba da bude kratko napisan, osnovni rezultati jasni i precizni, a kratki zaključci treba da sadrže samo ključne rezultate. Apstrakt ne može da sadrži tabele, grafikone i slike, kao ni citiranje drugih autora i piše se u jednom pasusu. (Font: Times New Roman 10pt). Naslov i podaci o autorima trebaju biti napisani veličinom, fontom i poravnanjem kao što je u uputstvu prikazano. Sažetak mora biti napisan na jednom od jezika konstitutivnih naroda BiH i engleskom jeziku (odnosi se na domaće autore). Naslov rada, podaci o autorima i institucijama i apstrakt na engleskom jeziku (Abstract) prilažu se na posebnoj strani. Ispod apstrakta, autori treba da navedu 3 – 6 ključnih riječi na srpskom i engleskom jeziku.

 Ključne riječi: prva, druga, treća, četvrta, peta.

 

Naslov rada, sažetak i ključne riječi se pišu na jednom od jezika konstitutivnih naroda BiH i na engleskom jeziku, za domaće autore. Sažetak na engleskom jeziku, za domaće autore, se piše nakon sažetka na jednom od jezika konstitutivnih naroda BiH i praćen je ključnim riječima.

 

UVOD

Originalni naučni rad, pored naslova i apstrakta, treba da sadrži sljedeće podnaslove: Uvod, Materijal i metode, Rezultati i diskusija, Zaključak i Literatura. Rad se piše u pasivu.
Glavni naslov treba da bude napisan velikim slovima, veličina fonta 12 pt, Bold, centrirano, bez numerisanja.
Naslovi poglavlja – mala slova, veličina fonta 11 pt, Bold, centrirano, bez numerisanja.
Prije podnaslova ostaviti dva reda prazna, a tekst odvojiti jednim praznim redom od naslova (podnaslova) poglavlja.

TEHNIČKI ZAHTJEVI

  • Format: A4
  •  Font: Times New Roman
  • Pismo: ćirilica ili latinica
  • Veličina fonta: 10 pt za cijeli tekst, 10 pt za tekst u tabelama
  • Prored: jednostruki (Single), bez praznih redova između pasusa
  • Margine: gornja i donja 2,5 cm, lijeva i desna 2,0 cm (poravnanje – Justify)
  • Broj stranica nije ograničen

U radu se koriste SI jedinice, simboli i skraćenice s tim što skraćenice treba koristiti samo za duge nazive. Pun naziv treba dati kada se isti pojavi prvi put u tekstu, ukoliko to nije standardna jedinica mjere. Dozvoljeno je korištenje uobičajenih jeidnica kao što su tona (t), hektar (ha), itd… Jedinice treba da budu napisane na sljedeći način: kg ha-1, broj zrna po klasu, t ha-1, itd… Biološki naziv vrste treba biti napisan italikom (Zea mays )

Tabele

Svaka tabela treba da bude numerisana rastućim redoslijedom, počevši od broja 1. Naslov tabele treba da bude napisan gore navedenim fontom, veličina 11 pt, iznad tabele i centriran, bez praznog reda. Tekst tabele treba da bude napisan veličinom 10 pt. Iznad tabele ostaviti jedan, a ispod tabele dva prazna reda. Tabela treba da ima sljedeći izgled:
tabelawp

Slike i grafici

Svaka slika (grafik) treba da bude numerisana rastućim redoslijedom, počevši od broja 1. Naslov slike (grafika) treba da bude napisan gore navedenim fontom, veličina 11 pt, ispod slike (grafika) i centriran. Slika (grafik) treba da ima sljedeći izgled:

dd
Slika 1. Naslov

Svaka tabela, slika ili grafik treba da bude navedena u tekstu npr. (Tabela 1) ili (Slika 1). Za kvalitetniju štampu slike i grafici treba da budu u jednom od sljedećih formata (*Xls – grafici ili *gif ili *jpg – slike), isključivo crno-bijeli.

LITERATURA

Korištenu literaturu citirati u tekstu navodeći autorovo prezime i godinu objave na sljedeći način: ako je jedan autor navesti prezime autora, godinu i broj strane npr. (Simić, 2008, str. 146), ako su dva autora (Simić i Tomić, 2009, str. 256). Ako je više od dva autora navodi se prezime prvog autora i saradnici npr. (Simić i saradnici, 2004, str. 96). Ako je rečenica direktno citirana navesti ime autora, a godinu i broj strane u zagradi. Npr. Simić (2008, str. 146) tvrdi…..
U popisu literature koji se navodi na kraju rada treba navesti pune podatke o svim korištenim bibliografskim jedinicama.. Jedinice se navode abecednim redom prema prezimenima autora i hronološkom redu za radove istog autora. Ukoliko imamo istog autora koji ima radove u istoj godini izdanja, radovi se označavaju slovima (a, b, c) iza godine izdanja. Npr. Simić (2008a) i Simić (2008b).

Primjeri popisa literature

Knjiga odnosno monografija:

Prezime, inicijali autora (godina objavljivanja): Naslov i podnaslov knjige. Broj izdanja (ako nije prvo). Naziv izdavača, Mjesto izdavanja.

Primjer:

Marković, I. (2010): Osnovi kriminologije. Drugo izdanje. Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. Banja Luka.

 

Poglavlje ili članak u knjizi, rad u zborniku radova:

Prezime, inicijali imena autora (godina izdavanja knjige ili zbornika): Naslov poglavlja, članka ili rada. U Prezime i inicijali urednika, (ur.), Naslov knjige ili zbornika. Broj izdanja (ako nije prvo). Mjesto izdavanja, izdavač, str. od-do.

Primjer:

Smith, J. (1980): The instruments of Hungarian folk dance music. U: Jones, R. and Green, D. (eds). Folk music of Eastern Europe, Edward Arnold, London str. 46-59.

Rad (članak) u časopisu

Prezime, inicijali imena autora (godina objave časopisa): Naslov rada. Naslov časopisa. Oznaka volumena/sveske (broj), Naziv izdavača, Strane rada (od-do).

Primjer:

Šikman, M. (2017): Stanje I trendovi imovinskog kriminaliteta u Republici Srpskoj. Bezbjednost, policija, građani. Broj 1/17. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, str. 1-30.

Literatura preuzeta sa interneta

Prezime i inicijali autora. Naslov rada. Internet adresa izvora (u zagradi navesti datum preuzimanja sadržaja sa interneta)

Primjer:

Kang, Y., Mervyn, F., Senthilumberger, A. Computer aided fixture design verification. http://www.me.wpi.edu (07.01.2001.)

UPUSTVO ZA PISANJE RADA ( word document ) MOŽETE PREUZETI OVDE